PTA MEMBERS...
Jindal Vidya Mandir, Chaferi
Academic Year 2015-16
P.T.A Members List for Selection
Sr.No. Class Name of the Parent
1. Nursery Mrs.Tabassum Hodekar
2. JR.KG Mr.Shankar Pawar
3. SR.KG Mrs.Sandra Manuel
4. I Mr. Yogesh Bapat
5. II Mrs. Yojana Rawat
6. III Mrs. Iti Maheshwari
7. IV Mrs. Suwarna Vaidya
8. V Mrs. Pooja Kalokhe
9. VI Mrs. Mausumi Guhathakurta
10. VII Mr. Jaykisan Ade
11. VIII & IX Mr. Yusuf Inamdar