HOUSES...
HOUSE APPOINTMENT 2015-16
House House Master House Captain
GAGAN Mr. Deepak Daradi Miss. Shruti Surve
Mrs. Anita Bavaskar
NEER Mrs. Saira Guhagarkar Master. Vasim Inamdar
Ms. Manisha sonawane
PAWAK Mrs. Meera Joshi Miss. Mohini Surve
Ms. Shobha Rav
SAMEER Ms. Asiya Bangali Miss. Sejal Kedari
Mrs. Sanjeevani Shere